Uchwała Nr 75/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki DAMF INWESTYCJE S.A.

§ 1

W związku z dokonanym połączeniem spółki DAMF INWESTYCJE S.A. (spółka przejmowana) ze spółką ELKOP SE (spółka przejmująca), Zarząd Giełdy działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje spółki DAMF INWESTYCJE S.A., oznaczone kodem "PLFLYPL00017" - z dniem 1 lutego 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1041/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DAMF INWESTYCJE S.A.

Damf Inwestycje S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17.11.2020 r. otrzymała informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na wniosek Spółki, uchwały nr 889/2020 w sprawie wznowienia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DAMF INWESTYCJE S.A.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za trzeci kwartał 2020 roku.

Damf Inwestycje S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 września 2020 r. otrzymała informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na wniosek Spółki, uchwały nr 666/2020 w sprawie zawieszenie obrotu akcjami.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2020 r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w  Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313 niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2020r. pomiędzy Emitentem jako Spółką Przejmowaną a spółą ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956 jako Spółką Przejmującą, spółką publiczną, której akcje notowane są na rynku regulowanym GPW S.A., uzgodniony został plan połączenia.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2020 z dnia 13.03.2020r, 6/2019 z dnia 15.03.2019r. oraz nr 8/2019 z dnia 22.03. 2019r. informuje, że w dniu dzisiejszym Pożyczkobiorca spółka IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607) dokonała przedterminowej spłaty kapitału pożyczki z dnia 22.03.2019 roku w kwocie 5 685 920,00zł oraz należnych Emitentowi odsetek na dzień 22.04.2020r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 20.05.2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku KRS 0000657016 dokonała przedterminowej spłaty zaciągniętej u Emitenta pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.