Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313 niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2020r. pomiędzy Emitentem jako Spółką Przejmowaną a spółą ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956 jako Spółką Przejmującą, spółką publiczną, której akcje notowane są na rynku regulowanym GPW S.A., uzgodniony został plan połączenia.

Planowane połączenie Emitenta oraz spółki ELKOP SE w Płocku ma zostać dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Emitent) na Spółkę Przejmującą (ELKOP SE) za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W ramach połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału ELKOP SE oraz wyemitowane zostaną dla akcjonariuszy spółki DAMF INWESTCJE S.A. nowe akcje ELKOP SE.

W ramach połączenia akcjonariusze Emitenta staną się akcjonariuszami spółki ELKOP SE a Emitent ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.

Uzgodniony przez Spółki został parytet wymiany akcji na poziomie 1:8 tj. każdemu akcjonariuszowi Emitenta za każdą posiadaną akcję przyznane zostanie osiem akcji nowej Emisji ELKOP SE.

Uzasadnienie parytetu przyznania akcji oraz dokumenty stanowiące podstawę ustalenia parytetu stanowią załączniki do Planu Połączenia oraz do niniejszego raportu.

Dla przeprowadzenia połączenia zgodnie z warunkami Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r. wymagane jest podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenia obu Spółek biorących udział w połączeniu.

Plan Połączenia zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta w ramach procedury połączenia.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r. wraz załącznikami oraz Sprawozdanie Zarządu sporządzone na podstawie art. 501 k.s.h. uzasadniające połączenie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:

1) Plan Połączenia wraz załącznikami:

  1. Załącznik nr 1 - Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;
  2. Załącznik nr 2 - Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej;
  3. Załącznik nr 3 - Projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
  4. Załącznik nr 4 - Wycena ELKOP SE
  5. Załącznik nr 5 - Wycena DAMF Inwestycje S.A.
  6. Załącznik nr 6 - Sprawozdanie finansowe ELKOP SE za rok 2019,
  7. Załącznik nr 7 - Raport kwartalny ELKOP SE za I Q 2020 (sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020r.);
  8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie DAMF Inwestycje S.A. o stanie księgowym (sprawozdanie finansowe DAMF Inwestycje S.A. na dzień 31.03.2020r.);
  9. Załącznik nr 9 - Sprawozdanie Zarządu EKOP SE sporządzone dla celów Połączenia ,
  10. Załącznik nr 10 - Sprawozdanie Zarządu DAMF Inwestycje S.A sporządzone dla celów Połączenia .

Plan Połączenia oraz wszystkie załączniki do niniejszego raportu Emitent również udostępnił bezpłatnie na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.damfinwestycje.pl/ a spółką ELKOP SE na stronie http://elkop.pl/ w sposób umożliwiający ich wydruk. Plan Połączenia oraz wszystkie dokumenty związane z połączeniem będą nieprzerwanie dostępne na stronach łączących się Spółek do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń na których podejmowane będą uchwały w przedmiocie połączenia.

Emitent informuje, że będzie na bieżąco przekazywał wszelkie informacje niezbędne dla akcjonariuszy związane z procedurą połączenia spółek w formie raportów bieżących w tym w szczególności o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu.

Pliki do pobrania:

 

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 504 ksh po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmowaną ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmującą.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka Przejmująca - ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).

2. Spółka Przejmowana - DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313, będąca spółką publiczną. (Dalej: Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.04.2020r. udostępnionym w dniu 30.04.2020r. bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami DAMF INWESTYCJE S.A. - http://www.damfinwestycje.pl/ oraz ELKOP S.A. - http://www.elkop.pl, a także odpowiednio raportami bieżącymi DAMF INWESTCYCJE S.A. nr 7/2020 z dni 30.04.2020r. oraz ELKOP SE nr 18/2020 z dnia 30.04.2020r.

Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibach spółek znajdujących się pod adresem: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Połączenie spółek DAMF INWESTYCJE S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz ELKOP SE jako Spółki Przejmującej nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W ramach połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału ELKOP SE oraz wyemitowane zostaną dla akcjonariuszy spółki DAMF INWESTCJE S.A. nowe akcje ELKOP SE.

W ramach połączenia akcjonariusze DAMF INWESTYCJE S.A. staną się akcjonariuszami spółki ELKOP SE a spółka DAMF INWESTYCJE S.A. ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.

Uzgodniony przez Spółki został parytet wymiany akcji na poziomie 1:8 tj. każdemu akcjonariuszowi DAMF INWESTTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku za każdą posiadaną akcję tej spółki przyznane zostanie osiem akcji nowej Emisji ELKOP SE.

Uzasadnienie parytetu przyznania akcji oraz dokumenty stanowiące podstawę ustalenia parytetu stanowią załączniki do Planu Połączenia.

Dla przeprowadzenia połączenia zgodnie z warunkami Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r. wymagane jest podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenia obu Spółek biorących udział w połączeniu. Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Emitent informuje, że Plan Połączenia został poddany badaniu biegłego rewidenta, który stosownie do art. 502 ksh oraz 503 ksh wydał pozytywną opinię z badania Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r. Opinia biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Akcjonariusze Emitenta mogą zapoznawać się z dokumentami o których mowa w art. 505 ksh, które nieprzerwanie dostępne są bezpłatnie na stronach internetowych łączących się Spółek w każdym czasie oraz w siedzibach łączących się spółek pod adresem: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.

Pliki do pobrania:

 

Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana).

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 504 ksh po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmowaną ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmującą.

W łączeniu wezmą udział:

1. Spółka Przejmująca - ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956, będąca spółką publiczną (Dalej: Spółka Przejmująca).

2. Spółka Przejmowana - DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313, będąca spółką publiczną. (Dalej: Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30.04.2020r. udostępnionym w dniu 30.04.2020r. bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek odpowiednio pod adresami DAMF INWESTYCJE S.A. - http://www.damfinwestycje.pl/ oraz ELKOP S.A. - http://www.elkop.pl, a także odpowiednio raportami bieżącymi DAMF INWESTCYCJE S.A. nr 7/2020 z dni 30.04.2020r. oraz ELKOP SE nr 18/2020 z dnia 30.04.2020r.

Dokumenty Połączeniowe są również dostępne do wglądu w siedzibach spółek znajdujących się pod adresem: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Połączenie spółek DAMF INWESTYCJE S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz ELKOP SE jako Spółki Przejmującej nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W ramach połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału ELKOP SE oraz wyemitowane zostaną dla akcjonariuszy spółki DAMF INWESTCJE S.A. nowe akcje ELKOP SE.

W ramach połączenia akcjonariusze DAMF INWESTYCJE S.A. staną się akcjonariuszami spółki ELKOP SE a spółka DAMF INWESTYCJE S.A. ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.

Uzgodniony przez Spółki został parytet wymiany akcji na poziomie 1:8 tj. każdemu akcjonariuszowi DAMF INWESTTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku za każdą posiadaną akcję tej spółki przyznane zostanie osiem akcji nowej Emisji ELKOP SE.

Uzasadnienie parytetu przyznania akcji oraz dokumenty stanowiące podstawę ustalenia parytetu stanowią załączniki do Planu Połączenia.

Dla przeprowadzenia połączenia zgodnie z warunkami Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r. wymagane jest podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenia obu Spółek biorących udział w połączeniu. Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia zostało zwołane przez Emitenta w dniu 20 lipca 2020r. raportami bieżącymi ESPI nr 12/2020 oraz EBI nr 10/2020.

Emitent informuje, że Plan Połączenia został poddany badaniu biegłego rewidenta, który stosownie do art. 502 ksh oraz 503 ksh wydał pozytywną opinię z badania Planu Połączenia z dnia 30.04.2020r.

Akcjonariusze Emitenta mogą zapoznawać się z dokumentami o których mowa w art. 505 ksh, które nieprzerwanie dostępne są bezpłatnie na stronach internetowych łączących się Spółek w każdym czasie oraz w siedzibach łączących się spółek pod adresem: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.

Emitent informuje, że Plan Połączenia oraz wszelkie dokumenty związane z połączeniem dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem http://www.damfinwestycje.pl/

Plan Połączenia Emitent opublikował również raportami bieżącymi ESPI nr 6/2020 oraz EBI 7/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. Pierwsze zawiadomienie o planowanym Połączeniu wraz treścią Opinii biegłego Emitent opublikował raportami bieżącymi ESPI nr 11/2020 oraz EBI nr 9/2020 z dnia 17.07.2020r.

 

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30.04.2020r. oraz zwołanym na dzień 18 sierpnia 2020r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad przewidziano uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki, o czym Emitent informował w formie raportów bieżących spółki EBI nr 7/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 oraz ESPI 6/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020 oraz na swojej stronie internetowej, niniejszym informuje, że w dniu 06.08.2020r. spółka ELKOP SE z siedzibą w Płocku (Spółka przejmująca) na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.elkop.pl/ w zakładce relacje inwestorskie w sekcji dotyczącej Połączenia opublikował dokument opisujący połączenie oraz jego wpływ na ELKOP SE stosownie do wymogów art. 1 ust. 4 lit. g) i ust. 5 lit. f) Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

 

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30.04.2020r. oraz zwołanym na dzień 18 sierpnia 2020r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad przewidziano uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki, o czym Emitent informował w formie raportów bieżących spółki EBI nr 7/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 oraz ESPI 6/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020 oraz na swojej stronie internetowej, niniejszym przekazuje informację dla akcjonariuszy o dalszym planowanym przebiegu procedury połączenia oraz jej skutkach.

Emitent informuje, że w przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w przedmiocie połączenia Emitenta ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku stosownie do postanowień Planu Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. Emitent niezwłocznie po zakończeniu Zgromadzenia w dniu 19 sierpnia 2020r. skieruje do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o zawieszenie obrotu akcjami spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect od dnia złożenia wniosku o rejestrację połączenia do właściwego Sądu KRS do dnia rejestracji połączenia oraz wniosek o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu w związku z Połączeniem. Emitent przewiduje, że wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta będzie przewidywał datę zawieszenia obrotu na dzień 27 sierpnia 2020r.

W związku z rejestracją Połączenia Emitent jako spółka przejmowana zostanie całkowicie przejęty przez ELKOP SE oraz wykreślony z rejestru KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta zarejestrowane na swoich rachunkach lub posiadający dokumenty akcji Emitenta w dniu rejestracji podziału (lub innym dniu referencyjnym wskazanym przez Spółkę zgodnie z regulacjami KDPW) staną się z mocy prawa akcjonariuszami spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, która przejmie cały majątek Emitenta. W zamian za każdą posiadaną akcję Emitenta spółka ELKOP SE z siedzibą w Płocku wyda akcjonariuszom 8 (osiem) akcji nowej emisji ELKOP SE. Zarząd Emitenta informuje, że akcjonariusze nie będą zobowiązani do podjęcia jakichkolwiek dodatkowych działań w związku z procedurą łączenia spółek a w przypadku rejestracji połączenia akcje ELKOP SE zostaną zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych po realizacji procedur rejestrowych KRS i KDPW.

O dalszym przebiegu procedury Połączenia Emitent będzie informował na bieżąco.

 

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. oraz w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 sierpnia 2020r. uchwały w sprawie połączenia Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r. informuje, że podjął decyzję o skierowaniu wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w późniejszym terminie niż wskazany w raporcie bieżącym nr 15/2020.

Zarząd Emitenta mając na uwadze przewidywany okres trwania etapu sądowego procedury połączenia w związku z trwającą reorganizacją wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. dnia 27 kwietnia 2020 r. Poz. 758) postanowił, w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, w celu zminimalizowania okresu zawieszenia obrotu, akcjami odłożyć na późniejszy termin złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki.

Zarząd informuje, że niezwłocznie do właściwego Sądu rejestrowego skierowany zostanie wniosek o rejestrację połączenia natomiast wniosek o zawieszenie obrotu zostanie złożony przez Spółkę z odpowiednim wyprzedzeniem przed rejestracją połączenia w KRS.

O terminie złożenia wniosku oraz terminie zawieszenia obrotu akcjami Spółki Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.